Anfs

söka till förskoleklass

Information om att söka till förskoleklass

Hur får man information om att söka skola

Information om att söka plats i ANFS (Alla Nationers Fria Skola) finns på www.anfs.se

Vårdnadshavare kan även vända sig till expeditionen på 08-4649385, info@anfs.se

Information om att söka plats på Kommunala skolor finns på www.stockholm.se/sokaskola .

Vårdnadshavare kan även vända sig till Kontaktcenter på telefon 08-508 11 550 eller kcskola@stockholm.se.

Broschyren Att söka skola 2019 skickas från Stockholm stad till barnets folkbokföringsadress i mitten av januari. I början av februari skickas även ett påminnelsekort till barnets folkbokföringsadress.

www.stockholm.se/sokaskola finns information på flertalet språk samt en film som beskriver hur ansökan och antagningen till kommunala skolor går till.

 

Vem kan söka skola?

Vårdnadshavare till barn som fyller sex år under 2019 kan söka till förskoleklass. Femåringar kan börja i förskoleklass i mån av plats.

När söker man?

Ansökan till Förskoleklass inför hösten 2019 skall ske under perioden från 15 januari till och med 15 februari. Ansökningsformuläret finns på ANFS hemsida, www.anfs.se

Vilka måste ansöka via direktkontakt med skolan?

Vårdnadshavare till nedanstående kategorier av barn/elever måste söka genom direktkontakt med Skolkansliet på ANFS:

  • Barn/elever som saknar personnummer
  • Barn/elever med skyddad identitet
  • Barn som söker direkt till årskurs 1
  • Folkbokförda vårdnadshavare på annan adress än barnet.

Får alla sina önskemål tillgodosedda?

När antalet sökande överstiger antalet platser en skola kan erbjuda, måste alltid en individuell bedömning av de sökande göras. Det betyder att urvalsgrunder behöver tillämpas. Urvalsgrunderna till ANFS är:

1) kötid, 2) syskonförtur, 3) geografisk närhet

Vad händer om vårdnadshavaren inte får plats på ANFS (Alla Nationers Fria Skola)?

Den kommunala skolan som har skolplikts bevakningsansvar för barnet kontaktar vårdnadshavare och erbjuder en placering i en skola inom tvåkilometer gångavstånd. Det finns ingen garanterad plats vid den skolpliktsbevakande skolan.

När får vårdnadshavaren besked om plats?

Från och med 15 mars kommer vårdnadshavaren få e-post eller brev med platserbjudande från ANFS (Alla Nationers Fria Skola). När vårdnadshavaren tackat JA för platsen är placering garanterat.

Vad gör man med antagningsbeskedet?

Vårdnadshavaren måste bekräfta platsen genom att skriva under antagningsbeskedet och skicka tillbaka det till skolan. Först då reserveras plats för barnet på skolan som ska ha det underskrivna antagningsbeskedet senast den 1 april. Om två vårdnadshavare finns, måste antagningsbeskedet skrivas under av båda. Den vårdnadshavare som är bortrest kan ge fullmakt till någon att underteckna antagningsbeskedet. Om svaret inte kommer in i tid eller vårdnadshavaren tackat NEJ till platsen, kan platsen komma att erbjudas en annan elev.

Hur går övergången mellan förskola och förskoleklass/fritidshem till?

Förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka så att övergången sker på ett sådant sätt att det bidrar barnets livslånga lärande. I Stockholm finns riktlinjer för hur det arbetet ska gå till. Förskolan ska finna former för att avrunda och avsluta barnens förskoleperiod på ett positivt sätt. Personalen sammanställer dokumentation om den verksamhet barnet deltagit i. Vårdnadshavare ser till att denna information når fram till skolans verksamheter.

Hur ansöker man om fritidshem?

På fritidshemmet kan ditt barn vara före och efter skoldagen. Du ansöker om fritidshemsplats i samband med att du söker skola. Fritidshemmet är frivilligt men avgiftsbelagt. Stadens regler för maxtaxa gäller. Skolresor med ANFs skolbuss förutsätter att barnet är inskrivet i ANFS fritidshems verksamhet.

Behov av särskilt stöd?

Alla barn har rätt till stöd i skolan. Stödet ska utformas efter elevens behov och förutsättningar och ska i första hand ges den grupp eller klass som barnet tillhör. Alla skolor är skyldiga att ge detta stöd. För att rätt stöd skall kunna sättas in bör vårdnadshavaren informera skolan vid antagningen om vilka behov som finns och hur stödet sett ut i förskolan/tidigare skola.

Grundsärskola?

Alla vårdnadshavare ska söka skola oavsett vilken skolform eleven ska gå i. Barn som på grund av en utvecklingsstörning inte kan uppnå kunskapskraven i grundskolan har möjlighet att läsa enligt läroplan för grundsärskola efter särskilt beslut om detta. Grundsärskola finns ej på ANFS. Kommunala och andra fristående grundsärskolor finns i staden från årskurs 1. Läs mer på www.stockholm.se.

Modersmål?

Förskoleklassen medverkar till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska och sitt modersmål.

När börjar skolan?

Alla Nationers Fria Skola (ANFS) informerar de intagna barns vårdnadshavare om när terminen börjar och om annat som kan vara bra att veta inför skolstarten.

Datum att komma ihåg:

Perioden att söka skolan mellan den 15 januari och den 15 februari

Vårdnadshavaren får antagningsbesked senast den 15 mars. Samma datum öppnas även e-tjänsten för besked.

Platsen ska bekräftas till skolan senast den 1 april (skolan tillhanda)

Skolstart sker den 19 augusti (kommunala skolor). Fristående skolor har egna tidplaner.

Vid frågor

Om du har frågor om att söka skola i Stockholm kan du vända dig antingen till Stockholm stads Kontaktcenter eller direkt till skolan. ANFS skolan når man på tel. 08-4649385 eller info@anfs.se

Med vänliga hälsningar

Zaineb Alkahdi, rektor tillika förskolechef

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårbergsvägen 63, 127 43 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Happy Moon & Pionen

Vårbergsvägen 63 , 127 43 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola