Anfs

Fritidsverksamhet

Alla Nationers Fria Skola är en grundskola med elever från förskoleklass till och med åk 9. Skolan ligger på gångavstånd från Vårbergs tunnelbana i Stockholm, med en fin fotbollsplan centralt belägen på skolgården. Skolans personal består av 36 pedagoger som arbetar i tre arbetslag med elevernas bästa för ögonen. Olika utbildningar och kompetenser kompletterar och ökar personalens möjlighet att ta tillvara varje elevs behov och intressen. Alla Nationers Fria Skola tar fortlöpande emot studerande med olika pedagogiska inriktningar. Det finns ca 180 elever inskrivna på skolan, varav 60 regelbundet deltar i fritidsverksamheten.Gångavstånd till skog och park, hav och strand gör naturen till en viktig och betydelsefull del i undervisningen. Förutom skolgården har vi tillgång till en stor parklek, som dels är en lekplats med lekredskap och dels är en stor fri yta lämplig för lek och bollspel.

Vision

Alla Nationers Fria Skola är en interkulturell skola som arbetar för tolerans och förståelse för olika kulturer. Vi tycker att det är viktigt att stärka barnens identitet utifrån språk och kultur och vi vill att elevens kulturella identitet ska vara en tillgång. Genom ett språkutvecklande arbetssätt vill vi öka elevernas språkmedvetenhet, förstärka den kulturella identiteten och medverka till en aktiv flerspråkighet.

ANFS jobbar för att skapa förutsättningar för en allsidig personlig utveckling och en livslång lust att lära med fokus på språkutveckling och kulturell identitet.  

Gemensamma värderingar

Barnet skall ses utifrån dess helhetsperspektiv. Barn vill och kan utvecklas. I vår gemensamma grundsyn strävar vi efter en gemensam pedagogisk hållning. Vi strävar efter att vara lyhörda och uppmuntra eleverna att komma med idéer för fritidsverksamheten. Vi vill träna den sociala kompetensen i fritidsverksamhetens alla situationer, och uppmuntra eleverna att ta eget ansvar. Vi arbetar aktivt med att göra eleverna delaktiga i verksamheten.

Vi strävar efter att ge utrymme för både flickors och pojkars intressen och att medvetet försöka bryta invanda könsrollsmönster. Vi samtalar om människors lika värde och att respektera varandras olikheter och se dessa som tillgångar.

Organisation

Fritidsverksamheten ingår i skolans organisation. Den består av två delar, dels den ordinarie fritidsverksamheten för F-3, dels av en öppen fritidsverksamhet för de barn som väntar på skolskjuts. Fritidshemmet är öppet mellan 07.00 och 18.00 varje dag. Fritids samarbetar med förskolan vid öppning och stängning mellan 07.00 och 08.00 samt 17.00 och 18.00. Utvärdering av fritidsverksamhetens arbetsplan sker vid läsårets slut. Personalen har regelbundna möten i arbetslaget. Vi främjar den pedagogiska grundsynen genom fortbildning.

Fritids

Det viktigaste för fritids är att ge barnen en trygg tillvaro där de blir bekräftade och trivs i gruppen. Vi skapar förutsättningar för barnen att utnyttja sina resurser. Vi hjälper dem att finna verktygen för en god grund i deras fortsatta utveckling. Målet är att utveckla kamratskap, empati och identitet.

Vi arbetar utifrån den situation vi och barnen befinner oss i just nu. Vi jobbar med relationer och värderingsfrågor. Vi ser barnen, lyssnar på dem och tar dem på allvar. Vi tillåter barnen att ”bara vara” och ger dem utrymme för den fria leken. Genom leken utvecklas motorik, språk, empati, nyfikenhet, fantasi, gruppkänsla, kreativitet, självständighet, samarbetsförmåga och könsrollsuppfattning.

Vi samverkar med skolan och får en helhetssyn på barnen på fritids, i klassrummet och på skolgården. Undervisningens temaarbeten följs upp av estetiska inslag under fritidstid, vilket möjliggörs då klassresurserna tar med sig temat ner på fritids under eftermiddagstid.

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårholmsbackarna 100, 127 44Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Humlan

Vårholmsbackarna 100, 127 44 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola