Anfs

Fritidsverksamhet

Vi välkomnar alla elever från förskoleklass till och med årskurs 3. Fritidshemmet (pedagogisk skolbarnomsorg) ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuder en meningsfull fritid, och social gemenskap. Vårt syfte är att utgå från elevernas intresse och behov samt erbjuda en variation av olika arbetssätt. Under hela skoldagen råder det en röd tråd som vi på fritidshemmet spinner vidare och arbetar kreativ beroende på tema eller projekt. Detta arbetssätt är ett starkt verktyg för alla undervisande lärare och fritidspersonalen för att kunna erbjuda den optimala heldagsomsorgen som skolan och fritidshem ska erbjuda tillsammans.

Varje vardag mellan klockan 07.00 till 08.45 pågår det planerade aktiviteter på fritidshemmet. När skolan slutar övergår verksamheten till fritidshemmet till klockan 17.30. Eftermiddags aktiviteter kan variera efter elevernas önskemål. Vi arbetar ständigt med elevinflytande för att ge möjligheten till alla våra elever att kunna påverka sin egen vardag.

Fritidsverksamhetens mål

 • Att få trygga, självständiga och socialt kompetenta individer
 • Att vi strävar efter en lugn och trivsam miljö
 • Att alla elever ska tycka att det är roligt och inspirerande att komma till fritids
 • Att skapa goda relationer utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

Värdegrund

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Vi formar en verksamhet där alla har lika värde, oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
​När eleverna lämnar vår skola ska de ha med sig förmåga till reflektion, analys och metakognitivt tänkande samt ha en god begreppsuppfattning och kommunikationsförmåga.

 Hur ser en dag ut på vårt fritidshem?

Efter skoltid erbjuder varje klass olika aktiviteter där eleverna själv kan välja på vilken station de vill vistas. Våra stationer är planerade efter läroplanens centrala innehåll och har följande rubriker och innehåll.

 Språk och kommunikation

 • Genom gruppaktiviteter, samtalssamlingar, individuella samtal stimulera elever till att ställa frågor, hypoteser, argumentera och lyssna.
 • Organiserade bokläsningsstunder, dramatisering, teater samt användning av skolans bibliotek.

 Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Genom olika estetiska uttrycksformer som till exempel lek, dans, bild, musik, drama samt olika material och redskap.
 • Producera och skapa vackra föremål i vår ateljé som är centrum för kreativa uttryckssätt.

 Natur, teknik och samhälle

 • Genom att bygga och konstruera med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Utflykter till skogen och närområde, och hur man beter sig i trafiken.
 • Normer och regler i elevernas vardag, samt demokratiska värderingar och principer i lekar och spel.

 Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Genom att delta i lekar och samarbetsövningar av olika slag.
 • Fysiska aktiviteter inom och utomhus samt idrott i idrottssalen.
 • Utevistelse med planerade lekar under olika årstider.

Varje dag erbjuder vi frukost och mellanmål. Till frukost och mellanmål får elever smörgås med pålägg, mjölk eller mjölkprodukt, müsli/ flingor/gryn samt grönsaker, frukt eller bär. Vår vision är att nå 100 % måluppfyllelse.

 Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till vår fantastiska fritidsverksamhet! Morgonomsorg och stängningsavdelning i gråa rummet

08- 4649385

Vårbergsvägen 63

127 43 Skärholmen

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårbergsvägen 63, 127 43 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Happy Moon & Pionen

Vårbergsvägen 63 , 127 43 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola