Anfs

Språk

Språkutvecklande arbetssätt
Vi erbjuder undervisning till de elever som behöver undervisning i svenska som andraspråk. Dessa grupper är mindre och eleverna ges mer individuell tid än i helklass av behöriga lärare.

På skolan finns en förberedelseklass för nyanlända elever. Dessa elever deltar även på vissa lektioner såsom estetiska kurser i den ”åldersadekvata” klass man tillhör.

Vi satsar på att alla elever ska kunna utveckla sin svenska, eftersom flertalet av våra elever är tvåspråkiga och många har ett annat modersmål. Lärarna har ett aktivt, stöttande förhållningssätt till elevernas språkutveckling.

Modersmålsundervisning
Det egna modersmålet är grunden för en god språkutveckling i svenska. De elever som använder ett annat språk aktivt i hemmet har rätt till modersmålundervisning. ANFS anordnar modersmålsundervisning om elevgrupperna är tillräckligt stora, i annat fall får man vända sig till sin hemkommun.

Under 2019 har vi undervisning i arabiska och somaliska på skolan. Dessa två spårk erbjuds två gånger 60 minuters undervisning per vecka.
Språkval
På Alla Nationers Fria Skola erbjuds franska och spanska som moderna språk.

 Vi erbjuder dessutom individuell handledning på arabiska och Somaliska utöver den ordinarie modersmålsundervisningen.

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårholmsbackarna 100, 127 44Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Humlan

Vårholmsbackarna 100, 127 44 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola