Anfs

Språk

Språkutvecklande arbetssätt
Vi erbjuder undervisning till de elever som behöver undervisning i svenska som andraspråk. Dessa grupper är mindre och eleverna ges mer individuell tid än i helklass av behöriga lärare.

På skolan finns en förberedelseklass för nyanlända elever. Dessa elever deltar även på vissa lektioner såsom estetiska kurser i den ”åldersadekvata” klass man tillhör.

Vi satsar på att alla elever ska kunna utveckla sin svenska, eftersom flertalet av våra elever är tvåspråkiga och många har ett annat modersmål. Lärarna har ett aktivt, stöttande förhållningssätt till elevernas språkutveckling. 2011 fortbildade vi alla våra lärare i hur man arbetar med språkutvecklade arbetssätt, t ex genom genrepedagogik. Anordnare av utbildningen är Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms Universitet.

Modersmålsundervisning
Det egna modersmålet är grunden för en god språkutveckling i svenska. De elever som använder ett annat språk aktivt i hemmet har rätt till modersmålundervisning. ANFS anordnar modersmålsundervisning om elevgrupperna är tillräckligt stora, i annat fall får man vända sig till sin hemkommun.

Under 2013 har vi undervisning i arabiska, kurdiska (sorani) och somaliska på skolan. I det största språket, arabiska, erbjuds två gånger 60 minuters undervisning per vecka, och för de yngre ligger lektionerna integrerade i den samlade skoldagen. Övriga språk har 60 minuter i veckan, även här integrerat för de yngre eleverna.

Språkval
På Alla Nationers Fria Skola erbjuds franska och spanska som moderna språk.

Om intresse finns kan vi också erbjuda arabiska som nybörjarspråk. Vi erbjuder dessutom individuell handledning på arabiska utöver den ordinarie modersmålsundervisningen.

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårholmsbackarna 100, 127 44Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Humlan

Vårholmsbackarna 100, 127 44 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola